1394-06-19

درک مفهوم خواب و استراحت

•خواب خوب یک نعمت است و برای کارکرد ایده ال دستگاههای بدن ضروری است. •کسب مهارت در خوب خوابیدن •همه ما حداقل یک سوم زمان خود را به خواب و استراحت اختصاص می دهیم. •افسردگی مشکل شماره یک سلامتی در دنیا است.بهترین راه کاهش افسردگی خواب منظم است. •نگاه انسانهای […]
Open chat