1394-12-02

دکتر علیرضا سلیمی کاندید دوره دهم مجلس شورای اسلامی

چو  ایران نباشد، تن من مباد     بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   نابغه ایرانی تحصیل کرده در اروپا استاد دانشگاه های ایران و اروپا علمی ترین سخنران موفقیت ایران و جهان دکتر علیرضا سلیمی در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی ایران از حوزه تهران […]
Open chat