1394-11-21
کوچینگ موفقیت دکتر سلیمی

سمینار موفقیت به سبک ژرمن ها رونمایی گرددید

  کوچینگ موفقیت تلفیق علم و عمل برای موفق شدن است   سمینار موفقیت به سبک ژرمن ها با مطالب کاربردی و علمی در جوی بسیار صمیمی و خالصانه  با حضور بی نظیر مردم رو نمایی گردید.
Open chat